Wdrożenie ISO 9001:2015

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

Optymalizacja ISO 9001:2015

Dostosowujemy istniejący System Zarządzania Jakością do realiów funkcjonowania Twojej Organizacji tak, aby jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Eliminujemy zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczamy ilość dokumentacji systemowej do niezbędnego minimum

 

 

Nadzorowanie ISO 9001

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania dostosowujemy Twój system zarządzania jakością do nowego wydania normy ISO 9001:2015  

 

Szkolenia otwarte

Szkolenia realizowane w wybranych lokalizacjach - sprawdź miejsce szkolenia najbliżej Ciebie

 

Szkolenia on-line

Oszczędzając czas i obinżając koszty, zdobądź kompetencje w zakresie normy ISO 9001:2015 przez Internet

 

Szkolenia dedykowane

Szkolenia organizowane w Twojej Organizacji już od 3 osób, interpretacja wymagań systemu w odniesieniu do Twojej Firmie

 

Zajmujemy się kompleksowym wdrażaniem oraz doradztwem w zakresie systemów zarządzania. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo oraz szkolenia tematyczne w trakcie całego procesu wdrożeniowego w Twojej Firmie.

Priorytetem naszych działań jest przede wszystkim realizacja założonych celów. Dlatego też rozliczamy się z Twoją Firmą nie na podstawie poniesionego przez nas nakładu pracy, ale w oparciu o jasno określone na wstępnym etapie realizacji projektu cele oraz zaplanowane wyniki, przyjmując na siebie odpowiedzialność za efekty naszych działań.

Podstawą do rozliczenia projektu jest pozytywny wynik audytu certyfikującego, co gwarantuje nasze pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu wdrożeniowego.

 Czas realizacji projektu wdrożeniowego zależy wyłącznie od Twojej Firmy i uzgadniany jest indywidualnie na początkowym etapie wdrożenia systemu.

JAK DZIAŁAMY?

 
Nasze działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania realizujemy według niżej wymienionych etapów.
 

ETAP1: Audyt zerowy / analiza luk – wstępna ocena Twojej Firmy


 1. identyfikacja procesów zachodzących w Twojej Firmie oraz określenie ich wzajemnych powiązań
 2. poznanie Organizacji (specyfiki działania, struktury organizacyjnej, realizowanych zadań i odpowiedzialności poszczególnych działów
 3. identyfikacja wymagań Organizacji w zakresie sposobu funkcjonowania systemu w przyszłości (określenie celów strategicznych i kierunków działania)
 4. ocena Organizacji pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań odpowiedniego standardu (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
 5. ustalenie harmonogramu wdrożenia systemu
 

ETAP 2: Optymalizacja procesów


 1. opracowanie wstępnego opisu procesów, określenie procesów głównych oraz wspierających, mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów wytwarzanych w Twojej Firmie
 2. wyznaczenie właścicieli procesów, odpowiedzialnych za nadzór nad procesami
 3. opracowanie wstępnych wersji procedur, opisujących procesy  zachodzące w przedsiębiorstwie
 4. szczegółowe wywiady z pracownikami biorącymi udział w poszczególnych procesach oraz odpowiedzialnymi za nie w celu lepszego dostosowania tworzonej dokumentacji do specyfiki Twojej Organizacji
 5. dostosowanie procesów do wymagań odpowiedniego standardu, wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych, których celem jest eliminowanie wszystkich czynności niepotrzebnych, zbędnych z ekonomicznego punktu widzenia
 

ETAP 3: Szkolenia wstępne


 1. realizacja szkoleń na początkowym etapie wdrażania systemu w celu przekazania pracownikom Twojej Firmy wiedzy z zakresu normy / standardu niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
 2. szkolenia przeprowadzane w grupach o podobnym zakresie odpowiedzialności (pracownicy produkcyjni i pracownicy administracyjni)
 

ETAP 4: Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej


 1. opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez odpowiednią normę / standard oraz niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizacji
 2. dokumentacja opracowana indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji, pozwalająca wyeliminować przerost tworzonych dokumentów, bez zbędnej biurokracji
 3. opracowana w sposób zmniejszający do minimum zaangażowanie z Twojej strony. Jesteśmy odpowiedzialni za najbardziej czasochłonne zadania – opracowanie procedur i niezbędnych dokumentów
 

ETAP 5: Zatwierdzenie dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania


 1. zatwierdzenie dokumentacji przez Najwyższe Kierownictwo Twojej Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji
 2. realizacja działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
 3. w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z brakiem akceptacji zmian przez pracowników procedury wdrażane są etapowo, co również nie powoduje zakłóceń w codziennej działalności Firmy
 4. analiza informacji zwrotnych od pracowników w zakresie pojawiających się nieprawidłowości oraz niezbędnych zmian w funkcjonowaniu procesów
 5. szkolenia dla pracowników w celu dokładnego zapoznania z opracowaną dokumentacją systemową oraz wymaganiami normy / standardu. Pracownicy ze szkolenia otrzymują zaświadczenia udziału w szkoleniu, które uznawane są przez jednostki certyfikujące
 6. szkolenie dla audytorów wewnętrznych, którzy później uczestniczą w audycie wewnętrznym, zdobywając niezbędne doświadczenie
 

ETAP 6: Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania


 1. sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania odpowiedniej normy / standardu oraz czy jest gotowy do certyfikacji
 2. przeprowadzenie audytu wewnętrznego wraz ze wskazaniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, analiza zidentyfikowanych błędów oraz określenie przyczyn ich powstania
 3. udział w przygotowaniu do oraz w przeglądzie systemu zarządzania przez Najwyższe Kierownictwo
 

ETAP 7: Audyt certyfikujący


 1. wsparcie podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
 

ETAP 8: Doradztwo po certyfikacji


 1. zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
 

ETAP 9: Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego


 1. przeprowadzenie praktycznej i obiektywnej oceny skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego w ujęciu długofalowym
 2. metoda oceny opracowana na podstawie autorskiego rozwiązania doświadczonego zespołu konsultantów SYNERGIAgroup
 3. ocena efektywności naszych wdrożeń stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące  
 
Przedstawiony powyżej schemat działania naszego zespołu wdrożeniowego pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie realizowanych działań, co Twojej Firmie gwarantuje wdrożenie dopasowanego do indywidualnych potrzeb „uszytego na miarę” systemu zarządzania skutecznie funkcjonującego w dynamicznie zmieniających się dzisiaj realiach biznesu.

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


 
SMART SYSTEM to:


 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe obszary działania SYNERGIAgroup

 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:

 

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Twojej Firmie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

tel. 605 435 290
biuro@synergiagroup.eu

Procesy wdrożeniowe realizujemy w poniższym zakresie:


ISO 9001

System zarządzania jakością

 

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 mogą wdrożyć wszystkie firmy, organizacje bez względu na profil działalności. Podstawowym celem systemu zarządzania jakością jest wykazanie zdolności Organizacji do nieprzerwanego dostarczania wyrobów lub świadczenia usług w sposób zgodny z wymaganiami Klientów oraz wymagań w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Wdrożenie normy ISO 9001 pozwala osiągnąć Organizacji zarówno korzyści zewnętrzne takie jak zwiększenie zadowolenia Klientów, jak również profity wewnętrzne, z których najważniejsze to ciągłe doskonalenie procesów mających miejsce w Firmie.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie ISO 9001 oraz jak wygląda proces wdrożenia systemu zarządzania w Organizacji.

System HACCP

Analiza zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne, zasady GMP / GHP

Wdrożenie oraz stosowanie systemu HACCP jest obligatoryjne dla wszystkich organizacji, działających w branży spożywczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i ocenę zagrożeń zdrowotnych oraz określenie środków nadzoru panowania nad zagrożeniami. Wraz z systemem HACCP organizacje zobowiązane są do wdrożenia oraz stosowania zasad higienicznych takich, jak GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna i GHP – Dobra Praktyka Higieniczna. System HACCP jest również kompatybilny z systemem zarządzania jakością opartym na normach ISO 9000, co pozwala na łatwą i szybką integrację tych systemów.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu HACCP oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności

Międzynarodowa norma ISO 22000 określa wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (kompatybilna z systemem ISO 9001 oraz systemem HACCP). W szczególności obejmuje następujące obszary: komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zasady systemu HACCP (kontrola zagrożeń, Dobre Praktyki GMP / GHP), zarządzanie systemami oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ISO 22000 kierowana jest do wszystkich organizacji w całym łańcuchu dostaw żywności - „od pola do stołu”.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu ISO 22000 oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

FSSC 22000

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności

Standard FSSC 22000 to system certyfikacji łańcucha żywnościowego, oparty na wymaganiach normy ISO 22000, specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 oraz wytycznych FSSC. Standard FSSC 22000 uznawany jest na równi ze standardami BRC czy IFS. System ten kierowany jest do producentów żywności pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, produktów trwałych w temperaturze otoczenia, składników funkcjonalnych, gazów technicznych, materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu FSSC 22000 oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

IFS FOOD

Międzynarodowy standard żywności

 

Standard IFS wymagany jest przede wszystkim przez niemieckie, francuskie oraz włoskie sieci handlowe. Zawiera elementy systemu zarządzania jakością ISO 9001 takie, jak podejście procesowe, zaangażowanie kierownictwa w wdrożenie i utrzymywanie standardu IFS, orientacja na Klienta, czy audyty wewnętrzne. Standard IFS łączy również zasady systemu HACCP oraz zasady Dobrych Praktyk. Określa wymagania w zakresie personelu (np. szkolenia, badania lekarskie), wyposażenia i infrastruktury.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu IFS oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

IFS Logistics

Międzynarodowy standard żywności w procesach logistycznych

Standard IFS Logistics kierowany jest do całego łańcucha logistycznego produktów spożywczych i niespożywczych, w szczególności do firm, świadczących usługi w zakresie pakowania, magazynowania, transportu oraz dystrybucji. Standard IFS Logistics może zostać wdrożony w organizacji niezależnie od stosowanych środków transportu, szczególnych warunków magazynowania czy zasad pakowania.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu IFS Logistics oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

BRC FOOD

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 

Standard BRC Food wymagany jest w szczególności przez brytyjskie sieci handlowe, które stosują go do weryfikacji i oceny dostawców. Kierowany jest do producentów zainteresowanych podjęciem współpracy z sieciami handlowymi. Standard BRC Food łączy elementy systemu zarządzania jakością z zasadami systemu HACCP. Ponadto precyzuje wymagania w zakresie: środowiska zakładu wewnętrznego oraz zewnętrznego, postępowania z odpadami, transportu, kontroli alergenów, metali, opakowań, kontroli szkodników, realizacji procesów produkcyjnych, personelu.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu BRC Food oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

BRC Packaging

Międzynarodowy standard dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych

Standard BRC Packaging kierowany jest do producentów i dostawców opakowań w celu zapewnienia ich przydatności do bezpiecznej żywności i zastosowania nieżywnościowego. Standard BRC Packaging obejmuje takie obszary, jak: zaangażowanie kierownictwa, ciągłe doskonalenie, personel, standardy zakładu, kontrola produktu i procesu produkcyjnego, system zarządzania ryzykiem i zagrożeniami oraz system zarządzania technicznego.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu BRC Packaging oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

RSPO

Standard zrównoważonej produkcji oleju palmowego

 
Standard RSPO określa wymagania dla zrównoważonego łańcucha dostaw produktów zawierających olej palmowy. Podstawowym celem tego standardu jest promowanie zastosowania oleju palmowego, pochodzącego z upraw, które nie powodują zubożenia wartości przyrodniczych oraz zapewniają odpowiednie warunki pracy i środowiska życia pracowników. Certyfikat RSPO to dowód Organizacji na zrozumienie i akceptację wymagań określonych przez standard RSPO, jak również promocja wykorzystywania oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji, mając na uwadze dobro ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.
Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu RSPO oraz jak wygląda proces wdrażania tego systemu w Organizacji.

UTZ

Standard zrównoważonej produkcji, pozyskiwania kakao, kawy i herbaty

 

Standard UTZ to zrównoważony łańcuch dostaw kawy, herbaty oraz kakao, spełniający określone wymagania i oczekiwania rolników, przemysłu spożywczego oraz konsumentów. Certyfikat UTZ gwarantuje pochodzenie produktów kawowych, herbacianych oraz kakaowych ze źródeł związanych z odpowiedzialną produkcją.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie standardu UTZ oraz jak wygląda proces wdrażania tego systemu w Organizacji.

 

BIO

Certyfikacja produktów ekologicznych

 

Produkcja oraz sprzedaż żywności ekologicznej charakteryzuje się w ostatnich latach dynamicznym wzrostem. Produkty BIO wytwarzane są bez zastosowania sztucznych nawozów, pestycydów, konserwantów, substancji spulchniających, emulgujących, barwników, itp. Poprzez certyfikację produktów ekologicznych Twoja Firma może zwiększać zyski dzięki intensyfikacji sprzedaży, jak również poprawić swój wizerunek na rynku w relacjach z partnerami biznesowymi oraz z punktu widzenia ostatecznych konsumentów żywności ekologicznej.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez certyfikację żywności ekologicznej oraz jak wygląda proces certyfikacji BIO w Organizacji.

 

ISO 14001

System zarządzania środowiskowego

 
 

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest podejmowanie przez Organizację działań, ukierunkowanych na wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.  Poprzez wdrożenie systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 możliwe jest spełnienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również zwiększenie zysków dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu mediami (oszczędności zużycia wody, energii i surowców).

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu ISO 14001 oraz jak wygląda proces wdrożenia tego systemu w Organizacji.

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (PN-N-18001/BS OHSAS 18001)

Poprzez zastosowanie w Organizacji uznawanych zasad BHP, Twoja Firma z jednej strony zapobiega wypadkom w trakcie pracy, z drugiej natomiast przeciwdziała stratom finansowym oraz poprawia swój wizerunek w kontaktach z partnerami biznesowymi. Zyskuje również zaufanie pracowników i społeczności lokalnej. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego o wymagania standardu OHSAS 18001 jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu jego prawidłowego rozpoznania, zredukowania oraz nadzorowania. Standard OHSAS 18001 jest w pełni kompatybilny z międzynarodowymi systemami opartymi na normach ISO (ISO 9001, ISO 14001), co pozwala na łatwą i szybką integrację oraz wspólne wdrażanie, nadzorowanie i zarządzanie tymi systemami.

Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu BS OHSAS 18001 oraz jak wygląda proces wdrażania takich systemów w Organizacji.

Systemy Zintegrowane

 
 
 

Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania to coraz częściej jeden z bardziej skutecznych sposobów na poprawę efektywności Organizacji, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz przetrwanie w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Najczęściej integrowane są: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Konstrukcja poszczególnych norm jest bardzo podobna, co pozwala na łatwe i szybkie równoczesne wdrażanie tych systemów lub też dostosowanie nowo wdrażanych systemów do już istniejących standardów.

Dowiedz się więcej co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemów zintegrowanych oraz jak wygląda proces wdrażania takich systemów w Organizacji.

GMP

 
 
 

GMP to standardy działań stosowane na szeroką skalę w branży spożywczej, przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym. Celem wdrożenia praktyk GMP jest zapewnienie odpowiednich warunków produkcji oraz wytwarzania, wysokiej jakości oraz czystości stosowanych surowców i materiałów. Dobre Praktyki Produkcyjne stanowią również tzw. Programy Wstępne w ramach standardów jakościowych takich, jak BRC Food, IFS Food, ISO 22000.  GMP stosuje się również w celu utrzymania powtarzalności i jednorodności produkowanych wyrobów poprzez zapewnienie stałego nadzoru na każdym etapie procesu produkcji (od zakupów, poprzez produkcję, pakowanie i etykietowanie, aż do magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych). Poprzez stosowanie Dobrych Praktyk możliwe jest eliminowanie wszelkich zagrożeń (chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych czy alergenów) powodujących zanieczyszczenie produktu końcowego.
 

 
Dowiedz się więcej, co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie GMP oraz jak wygląda proces wdrażania takiego standardu w Organizacji.

NASZE OBSZARY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TO RÓWNIEŻ:

Szkolenia

(skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników / managerów, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych)

Nadzorowanie systemów zarządzania

(outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika oraz audytora wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji)

Dostosowanie systemów do wymagań Klienta / sieci handlowych

(przygotowanie do audytu sieci handlowych w zakresie ISO 22000, BRC oraz IFS, standardów własnych sieci handlowych, szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe)Doskonalenie systemów zarządzania / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

(doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, zastosowanie metody FMEA)

Audyty dostawców

(audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem)

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYNERGIAgroup?

 


Uważamy, że dobrze wdrożony system zarządzania pozwala na efektywne zarządzanie całą Organizacją, przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania jako całości oraz osiągania założonych celów zgodnych z przyjętą strategią

Opracowana przez nas metodyka działania opiera się na założeniu, że system zarządzania powinien być dostosowany indywidualnie do każdej firmy przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności (produkcja, magazynowanie, transport, handel), wymagania standardów dostosowujemy do Organizacji, a nie firmę do wymogów systemowych

W pracach związanych z wdrażaniem systemów zarządzania stosujemy metodologię wykorzystywaną w zarządzaniu projektami, co pozwala nam efektywnie kontrolować każdy etap realizacji działań
 

Na wdrażane systemy zawsze patrzymy przez pryzmat wartości dodanej tak, aby przynosiły one jak najwięcej wymiernych korzyści dla Organizacji w perspektywie długofalowej, nie ograniczając się jedynie do uzyskania certyfikatu
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
 
 
 
 
Tel. 601 837 351
biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2017 SYNERGIAgroup
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem